Brukarenkäter


Synpunkter & klagomål

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår verksamhet. Det är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Kvalitet i hemtjänsten

För oss på Aktsam Vård & Omsorg AB är den personliga kontakten med såväl personal som kunder av största vikt. Vi är alltid lyhörda för dina åsikter och arbetar kontinuerligt för förbättrad kvalitet i hemtjänsten.

Vi sätter ribban högt

Vi är stolta över den verksamhet vi bedriver, men vi jobbar ständigt vidare för att förbättra oss inom alla områden. Vi är därför alltid tacksamma över synpunkter på den vård vi utför. Vi har som mål att tillgodose våra kunders önskemål av såväl tider som val av personal. Vi lägger nämligen stort värde i att våra tjänster ska passa dig med tanke på både din vardag, ditt språk och din kultur.

Vårt kvalitetsarbete

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi med

  • VARR, som står för Verksamhetens allmänna rutiner och riktlinjer.
  • Senior Alert, som är ett kvalitetssystem i förebyggande arbete.
  • SAM - systematisk arbetsmiljöarbete.

Vi utför också

  • riskbedömningar en gång om året hemma hos våra vårdtagare.
  • teamträffar med personal två gånger i månaden för att diskutera rutiner och det nära vårdarbetet.
  • en enkätundersökning för vårdtagaren, för att se över trivsel och kvalitet en gång om året.

Vår värdegrund

I verksamheten ska alla individer, såväl brukare som personal, behandlas med lika värde oavsett bakgrund, kultur och språk. Alla individer är unika och ska bemötas med respekt och lyhördhet. Självbestämmanderätt är en rättighet alla individer har och den ska vi värna om. Vård och omsorg ska utföras med respekt och varje individs integritet ska skyddas.

Vår vårdpersonal

Personalens kompetens är något som värderas högt i verksamheten. Vi tillämpar personlig anpassning vid nyanställning för att hitta lämplig personal. Det är av största vikt att personalen som arbetar inom äldreomsorgen har den kompetens och utbildning som krävs. Vi har därför anställningskrav på undersköterskeutbildning för att säkerställa kvaliteten inom hemtjänsten .

Vi samarbetar för en bra arbetsmiljö

För att säkerställa personalens fysiska och psykosociala arbetsmilj har vi slutit samarbetsavtal med företagshälsovården Industrihälsan i Landskrona. Vi har kollektivavtal och är anslutna till arbetsgivarföreningen Pacta.

Vårt miljöarbete

Aktsam Vård & Omsorgs hemtjänst har inga miljöutsläpp. Hemtjänstpersonalen färdas mellan vårdtagarna på cyklar och elcyklar. 

Ställ en fråga!

 
Skicka
816